Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων  υιοθετεί ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (GEP)

Η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων υιοθετεί και υλοποιεί για πρώτη φορά ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τον Φορέα είναι η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων. Το 2021 αποτελεί την χρονιά κατά την οποία η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επίσημη ένταξη του Σχεδίου στους άξονες πολιτικής της και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και αποφάσεων που λαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τόσο οι δράσεις όσο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων εκτείνονται από τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων και τα όργανα λήψης αποφάσεων, μέχρι το περιεχόμενο των δράσεων (εκπαιδευτικών, πολιτιστικών), των εκδηλώσεων και των καινοτόμων προϊόντων που ο Φορέας υποστηρίζει στο πεδίο του πολιτισμού. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει προσαρμογές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που εφαρμόζουν τους άξονες του Σχεδίου Δράσης, τη συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο, και την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις δράσεις και εκδηλώσεις που ο Φορέας υλοποιεί και υποστηρίζει.

Για πρώτη φορά η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στη διαμόρφωση ενός τέτοιου Σχεδίου Δράσης ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό επίπεδο (Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2021-2024.

Στόχοι του σχεδίου είναι:

  1. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο έλεγχος των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στον Φορέα και ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων.
  2. Η αναγνώριση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τη διόρθωση οποιασδήποτε διάκρισης.
  3. Η θέση στόχων και η συνεχής παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών μέσω παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα  εργαλείο “ήπιας πολιτικής” που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτρέπει τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες τους.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων διαμορφώθηκε στη βάση μιας αρχικής εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με το φύλο στην Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, την οποία επέβλεψαν οι Πηνελόπη Σακελλαρίδη και Μοαρία Φλώρου. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Green Approach to safeguard Industrial and Archaeological Heritage : GAIAH» στο οποίο συμμετέχει η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ως Συνεργαζόμενος Εταίρος μέσω του Τομέα Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης Horizon 2020 (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01) 'Πράσινες' Τεχνολογίες και Υλικά για την Πολιτιστική Κληρονομιά.