Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
  • File size: 149.30 KB
  • Downloaded: 267

«Εργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017»  προϋπολογισμού #90.000,00# € πλέον ΦΠΑ. 

Δείτε τον σχετικό Διαγωνισμό.