The Board of Directors of Technopolis:

Vice President
Nikolaos Megrelis

Members
Ira-Larissa Vergou
Vasiliki Mparka
Xristina Vasileiou
Lazaros Kotsias
Vasiliki Batsari
Lida Kazantzaki
Serafina Avramidou
Andreas Papadakis
Eleni Mantzavinou
Smaragda Papastergiopoulou