Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού προϋπολογισμού #188.000,00# € πλέον ΦΠΑ

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017
  • File size: 361.44 KB
  • Downloaded: 258

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης “ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο”, για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017»