Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων  υιοθετεί ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (GEP)

Η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων υιοθετεί και υλοποιεί για πρώτη φορά ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τον Φορέα είναι η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων. Το 2021 αποτελεί την χρονιά κατά την οποία η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επίσημη ένταξη του Σχεδίου στους άξονες πολιτικής της και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και αποφάσεων που λαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τόσο οι δράσεις όσο και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων εκτείνονται από τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων και τα όργανα λήψης αποφάσεων, μέχρι το περιεχόμενο των δράσεων (εκπαιδευτικών, πολιτιστικών), των εκδηλώσεων και των καινοτόμων προϊόντων που ο Φορέας υποστηρίζει στο πεδίο του πολιτισμού. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει προσαρμογές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που εφαρμόζουν τους άξονες του Σχεδίου Δράσης, τη συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο, και την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις δράσεις και εκδηλώσεις που ο Φορέας υλοποιεί και υποστηρίζει.

Για πρώτη φορά η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στη διαμόρφωση ενός τέτοιου Σχεδίου Δράσης ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό επίπεδο (Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων προχωρά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2021-2024.

Στόχοι του σχεδίου είναι:

  1. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο έλεγχος των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζονται στον Φορέα και ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων.
  2. Η αναγνώριση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για τη διόρθωση οποιασδήποτε διάκρισης.
  3. Η θέση στόχων και η συνεχής παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών μέσω παρακολούθησης συγκεκριμένων δεικτών.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα  εργαλείο “ήπιας πολιτικής” που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτρέπει τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες τους.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων διαμορφώθηκε στη βάση μιας αρχικής εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με το φύλο στην Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, την οποία επέβλεψαν οι Πηνελόπη Σακελλαρίδη και Μοαρία Φλώρου. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Green Approach to safeguard Industrial and Archaeological Heritage : GAIAH» στο οποίο συμμετέχει η Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ως Συνεργαζόμενος Εταίρος μέσω του Τομέα Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης Horizon 2020 (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01) 'Πράσινες' Τεχνολογίες και Υλικά για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Gender Equality Action Plan

Technopolis City of Athens adopts a Gender Equality Plan (GEP)

Technopolis City of Athens adopts and implements for the first time a Gender Equality Action Plan.

One of the main principles governing the activities of the cultural Organisation is gender equality and non-discrimination. 2021 is the year during which Technopolis City of Athens takes steps to formally incorporate the Plan in its policy axes and to implement the Gender Equality Action Plan through specific actions and decisions made towards that direction.

Both the series of actions taken and the decisions made under the development phase of a Gender Equality Plan extend from management of Technopolis City of Athens’ human resources and the decision-making bodies to the content of actions (educational, cultural), events and innovative products supported by the Organisation in the field of culture. Gender Equality Action Plan includes adjustments to the way the Organisation operates by adopting practices implementing the lines of the Action Plan, the collection of gender-related data, and the reinforcement of the gender perspective in the actions and events implemented and supported by the  Organisation.

For the first time, Technopolis City of Athens takes steps to develop such an Action Plan in line with the European and national legislation to meet today’s requirements. Through close observation of the plans drawn up both at national (New National Gender Equality Action Plan 2021-2025) and at European level (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), Technopolis City of Athens proceeds with the drafting of a Plan of Action relating to Gender Equality for the period 2021-2024.

The objectives of the plan are the following:

1. Mapping the current situation and reviewing the procedures and practices adopted by the Institution, and detecting possible weaknesses in the equal treatment of both genders.

2. Identifying and implementing innovative practices for the correction of all forms of discrimination.

3. Setting of targets and ongoing monitoring of the applied practices by observing specific indicators. 

The Action Plan is a “mild policy” tool that is implemented with the support of the European Union and calls on public and private bodies to mainstream the gender perspective into their internal structures and workings.

The Gender Equality Action Plan was developed on the basis of an initial assessment of the existing situation relating to gender at Technopolis City of Athens which was supervised by The Gender Equality Plan was prepared in the framework of implementation of the European Project entitled “Green  Approach to safeguard Industrial and Archaeological Heritage : GAIAH” in which  Technopolis City of Athens is involved as an Associate Partner through the Industrial Gas Museum Sector. The Project is implemented under Horizon 2020 (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01) research action “Green Technologies and Materials for Cultural Heritage”.

i. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει τη Συναυλία, αφορά συγκεκριμένη (αριθμημένη) θέση καθήμενου, ισχύει για μία και μόνο είσοδο, και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται από τους διοργανωτές.

ii. Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων καθώς και στα επίσημα σημεία πώλησης.Για την είσοδο στο χώρο της Συναυλίας θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναισε εμφανή θέση το Barcode του, προκειμένου γίνει ανέπαφος έλεγχος (με scanner).Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει η εμπορία εισιτηρίων. Επίσης,  απαγορεύεται η προμήθεια εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διοργανωτές ακυρώνουν τα εισιτήρια αυτά.

iii. Ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν με την ίδια πράξη αγοράςείναι τέσσερα (4) και θα εκδίδονται για συνεχόμενες ή παρακείμενες θέσεις. Ο αγοραστής πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει, αφενός ατομικά, αφετέρου κατ’ εντολή και για λογαριασμό των λοιπών προσώπων για τα οποία προβαίνει στην αγορά, ότι εκούσια προσέρχονται μαζί και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους. 

iv. Ο κάθε κάτοχος ενός εκ πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει ότι εκούσια προσέρχεται μαζί με τους λοιπούς κατόχους των εισιτηρίων που αγοράστηκαν με πολλαπλή αγορά και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους.

v. Το εισιτήριοπαρέχει πρόσβαση μόνο στο αριθμημένο κάθισμα που καθορίζει, στο οποίο οφείλει να παραμένει ο κάτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσηςγια κανέναν λόγο.Επιτρέπεται προσωρινή μετάβαση στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής. Ο κάτοχος  υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε εκ του νόμου και κανονιστικού πλαισίου ισχύοντες κανόνες αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας (ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους), καθώς και τυχόν πρόσθετους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. (εφεξής «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ») κατά την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση από το χώρο. 

vi. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας από το κοινό της Συναυλίας, η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να απομακρύνει από το χώρο κάθε θεατή που δεν τηρεί τους ανωτέρω κανόνες, καθώς και να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά τη Συναυλία, χωρίς το κοινό να δικαιούται επιστροφή του εισιτηρίου ή άλλη αποζημίωση.

vii. Ορισμένες θέσεις καθήμενων δεν εξασφαλίζουν απευθείας ή πλήρη οπτική επαφή με τη σκηνή. Στα σημεία αυτά η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ θα επιδιώξει την ταυτόχρονη προβολή των δρώμενων στην σκηνή σε κατάλληλα τοποθετημένες οθόνες.

viii. H χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον κάτοχο εισιτηρίου είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής, καθώς και κατά την έξοδο από το χώρο. Συνιστάται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%).

ix. Απαγορεύεται η μεταφορά γυάλινων φιαλών, εύφλεκτων υλικών ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου, καθώς και τροφίμων και ποτών, πλην περιπτώσεων με ιατρική σύσταση. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές καθώς και το προσωπικό φύλαξης της Συναυλίας θα έχει δικαίωμα ελέγχου όλων των παραπάνω.

x. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επήρεια  αλκοόλ, ή άλλων ουσιών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.

xi. Η χρήση συσκευών laser απαγορεύεται. Κατά την είσοδο στο χώρο μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η είσοδος. Άτομα εντός του συναυλιακού χώρου που θα κάνουν χρήση συσκευών laser θα απομακρύνονται χωρίς αποζημίωση.

xii. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της συναυλίας ή μέρους αυτής, καθώς και η φωτογράφηση. Κατά την είσοδο στον χώρο μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η είσοδος.

xiii. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι: (α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια τυχόν ανηλίκων τα οποία συνοδεύει και (β) οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, περιουσιακή ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια ζωής που τυχόν λάβει χώρα για οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο της  εκδήλωσης. Απαγορεύεται ρητά το crowdsurfing για λόγους ασφαλείας.

xiv. Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στον χώρο με σκοπό να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών, και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

xv. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να λάβει από το μπαρ - κυλικείο οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό χωρίς πληρωμή. Η κατανάλωση από το μπαρ - κυλικείο είναι προαιρετική.

xvi. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας, ενημερώνοντας το κοινό σχετικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

xvii. Οι διοργανωτές διατηρούν επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της συναυλίας ή ακύρωσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας το κοινό θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό από τα ΜΜΕ. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας για οποιονδήποτε λόγο, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα  σημεία που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

xviii. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του ευλόγου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της συναυλίας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής της συναυλίας, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η συναυλία θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.Σε περίπτωση ακύρωσης της Συναυλίας τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα  σημεία που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

xix. Μέρη της συναυλίας πιθανά να βιντεοσκοπούνται / μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από τους διοργανωτές ή από οποιονδήποτε αντλεί δικαιώματα από τη βιντεοσκόπηση / μαγνητοσκόπηση.

xx. Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια. Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του θεατή στην συναυλία ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του.

xxi. Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της συναυλίας.

xxii. Η είσοδος σε άτομα κάτω των δεκατεσσάρων ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδό. Παιδιά έως 3 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριοκαι δεν καταλαμβάνουν επιπλέον θέση.

xxiii. Επισυνάπτεται ενημέρωση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

xxiv.Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνία του θεατή με τους διοργανωτές, τους οποίους ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο 2130109300.

 

 

1.    Εισαγωγή& Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενημέρωσης

Η “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.”, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Πειραιώς αρ. 100) (“Εταιρεία”) συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και την τοπική νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων (από κοινού η "Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων").

 Η παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της κατά τα Άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (η “Ενημέρωση”) περιγράφει το πώς η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν είτε τους αντισυμβαλλόμενούς της (εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα), είτε τους νόμιμους εκπροσώπους, τα μέλη διοίκησης, τους πραγματικούς δικαιούχους  ή/ και τα πρόσωπα επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων της, σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα («Εσείς»).

 Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

2.    Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται - Πηγές

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, ή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ("Προσωπικά Δεδομένα").

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά περίπτωσηπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και:

·         Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνα, φωνή.

·         Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο: ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή αυτού.

·         Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο: Θέση εργασίας στον αντισυμβαλλόμενο/ ιδιότητα.

Κατ' αρχήν, τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από εσάς ή από τον αντισυμβαλλόμενο της Εταιρείας που της τα διαβίβασε στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ή προς το σκοπό κατάρτισης αυτής. Επιπλέον ενδέχεται να αποκτήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα και από άλλες πηγές όπως δημόσια προσβάσιμες πηγές.

 

3.    Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων

Στην περίπτωση που παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων στην Εταιρεία (π.χ. νομίμως εκπροσώπων, προσωπικού), πρέπει να ενημερώνετε τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και με τα σχετικά δικαιώματά τους (για παράδειγμα, παρουσιάζοντας την παρούσα Ενημέρωση).

Επιπλέον, εάν απαιτείται δια νόμου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων για τη διαβίβαση από αυτούς των δεδομένων στην Εταιρεία και τη σχετική επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία, εφόσον παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων, θεωρεί ότι έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτών. 

 

4.    Γιατί η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί ή διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί και διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) επιλογή αντισυμβαλλόμενου, (2) κατάρτιση σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, (3) εξυπηρέτηση της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών στο πλαίσιο αυτής, (4) αξιολόγηση συνεργασίας με τον αντισυμβαλλόμενο, (5) διασφάλιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων της Εταιρείας, (6) εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας, (6) εσωτερικό έλεγχο (π.χ. παραγωγικότητας, διαφύλαξης οικονομικής ακεραιότητας), (7) διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών/ διαδικασιών της Εταιρείας, (8) έρευνα (αγοράς, ικανοποίησης κτλ) και (9) άμεση εμπορική προώθηση.

 

5.    Νομική Βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η νομική βάση για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας: (i) για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρεία ή για λήψη μέτρων προ της σύναψης αυτής, (ii) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την έννομες υποχρεώσεις της, (iii) για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίεςσας (π.χ. προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, πρόληψη απάτης, εσωτερική έρευνα). Εφόσον η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, αυτή θα λαμβάνεται, όποτε απαιτείται, ξεχωριστά.

 

6.    Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας 

Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να κοινολογήσει Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε από τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Παραδείγματα τρίτων στους οποίους ενδέχεται η Εταιρεία να κοινολογήσει Προσωπικά Δεδομένα σας περιλαμβάνουν:

·         Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κτλ).

·         Επιχειρηματικούς συμβούλους ή ελεγκτές μας.

·         Κάθε φορολογική αρχή ή κανονιστική ή κρατική αρχή, δικαστήριο ή δικαστική αρχή της οικείας δικαιοδοσίας, διαμεσολαβητή, διαιτητή.

 

7.    Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις εσωτερικών πολιτικών/ διαδικασιών. Για να καθορίσουμε τον κατάλληλο χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και την ποσότητα, και τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς μέσω άλλων μέσων.

 

8.    Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

(α)        Η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

(β)        Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Υπό ορισμένες συνθήκες, εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να:

·         Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας.

·         Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε αναφορικά με εσάς.

·         Ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας.

·         Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

·         Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

·         Ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένο μορφότυπο ή τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτο μέρος (“φορητότητα των δεδομένων”).

·         Αποσύρετε, σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης αυτής.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Ενημέρωση, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο emailinfo@athens-technopolis.gr

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για την Ελλάδα: www.dpa.gr).

 

9.    Αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και θα σας ενημερώσουμε σχετικά επικαιροποιώντας την παρούσα Ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας στο: www.athens-technopolis.gr Όλες οι αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης, εκτός αν ορίζεται άλλως.

 

1. Εισαγωγή & Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενημέρωσης

Η “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.”, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Πειραιώς αρ. 100) (“Εταιρεία”) συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και την τοπική νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων (από κοινού η "Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων"). 

Η παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της κατά τα Άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (η “Ενημέρωση”) περιγράφει το πώς η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν είτε τους αντισυμβαλλόμενούς της (εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα), είτε τους νόμιμους εκπροσώπους, τα μέλη διοίκησης, τους πραγματικούς δικαιούχους  ή/ και τα πρόσωπα επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων της, σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα («Εσείς»). 

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

2. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται - Πηγές

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, ή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ("Προσωπικά Δεδομένα").

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και:

  

Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνα, φωνή.

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο: ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή αυτού.

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο: Θέση εργασίας στον αντισυμβαλλόμενο/ ιδιότητα. 

Κατ' αρχήν, τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από εσάς ή από τον αντισυμβαλλόμενο της Εταιρείας που της τα διαβίβασε στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ή προς το σκοπό κατάρτισης αυτής. Επιπλέον ενδέχεται να αποκτήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα και από άλλες πηγές όπως δημόσια προσβάσιμες πηγές. 

3. Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων 

Στην περίπτωση που παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων στην Εταιρεία (π.χ. νομίμως εκπροσώπων, προσωπικού), πρέπει να ενημερώνετε τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και με τα σχετικά δικαιώματά τους (για παράδειγμα, παρουσιάζοντας την παρούσα Ενημέρωση). 

Επιπλέον, εάν απαιτείται δια νόμου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων για τη διαβίβαση από αυτούς των δεδομένων στην Εταιρεία και τη σχετική επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία, εφόσον παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων, θεωρεί ότι έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτών.  

4. Γιατί η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί ή διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί και διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) επιλογή αντισυμβαλλόμενου, (2) κατάρτιση σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, (3) εξυπηρέτηση της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών στο πλαίσιο αυτής, (4) αξιολόγηση συνεργασίας με τον αντισυμβαλλόμενο, (5) διασφάλιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων της Εταιρείας, (6) εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας, (6) εσωτερικό έλεγχο (π.χ. παραγωγικότητας, διαφύλαξης οικονομικής ακεραιότητας), (7) διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών/ διαδικασιών της Εταιρείας, (8) έρευνα (αγοράς, ικανοποίησης κτλ) και (9) άμεση εμπορική προώθηση.

5. Νομική Βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας 

Η νομική βάση για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας: (i) για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρεία ή για λήψη μέτρων προ της σύναψης αυτής, (ii) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την έννομες υποχρεώσεις της, (iii) για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας (π.χ. προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, πρόληψη απάτης, εσωτερική έρευνα). Εφόσον η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, αυτή θα λαμβάνεται, όποτε απαιτείται, ξεχωριστά. 

6. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας 

Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να κοινολογήσει Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε από τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Παραδείγματα τρίτων στους οποίους ενδέχεται η Εταιρεία να κοινολογήσει Προσωπικά Δεδομένα σας περιλαμβάνουν: 

Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κτλ). 

Επιχειρηματικούς συμβούλους ή ελεγκτές μας.

Κάθε φορολογική αρχή ή κανονιστική ή κρατική αρχή, δικαστήριο ή δικαστική αρχή της οικείας δικαιοδοσίας, διαμεσολαβητή, διαιτητή.

7. Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις εσωτερικών πολιτικών/ διαδικασιών. Για να καθορίσουμε τον κατάλληλο χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και την ποσότητα, και τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς μέσω άλλων μέσων.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

(α) Η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

(β) Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Υπό ορισμένες συνθήκες, εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να:

Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. 

Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε αναφορικά με εσάς. 

Ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας. 

Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. 

Ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένο μορφότυπο ή τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτο μέρος (“φορητότητα των δεδομένων”).

Αποσύρετε, σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης αυτής. 

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Ενημέρωση, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για την Ελλάδα: www.dpa.gr). 

9. Αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και θα σας ενημερώσουμε σχετικά επικαιροποιώντας την παρούσα Ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας στο: www.athens-technopolis.gr Όλες οι αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης, εκτός αν ορίζεται άλλως.